Medezeggenschapsraad


In de Medezeggenschapsraad zitten evenveel ouders als leerkrachten. De MR vergadert regelmatig. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunnen dus bijgewoond worden door ouders. Bij de vergaderingen is ook iemand van de directie aanwezig. De MR heeft over diverse onderwerpen advies- en instemmingsrecht. Onderwerpen die in de MR aan de orde komen zijn: het bestuursformatieplan, de arbeidsomstandigheden, de vakantieregeling, de klassenindeling en de schoolvisie. Ook is onze MR vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.) van Stichting Bijeen.